Про журнал

Галузь та проблематика

«Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України»

Внесено до Реєстру субʼєктів у сфері медіа та присвоєно ідентифікатор медіа R-30-01011 (рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 06.07.2023 р. № 466). Входить до Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей 254 – «Забезпечення військ» (сил), 255 «Озброєння    та   військова   техніка» (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409).

Концепція Збірника передбачає відображення наукових досягнень за такими за такими спеціальностями (тематичними напрямами):

 – озброєння та військова техніка (актуальні питання розроблення, удосконалення, модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки; проблеми експлуатації, відновлення, випробувань, контролю характеристик озброєння, військової та спеціальної техніки)

 забезпечення військ (сил) (проблеми технічного, тилового (логістичного), інформаційно-аналітичного забезпечення службово-бойової діяльності; сучасні інформаційні технології  та телекомунікації у військовій справі; прикладні аспекти природничих і загальноінженерних наук у військовій справі).

Статті публікуються після рецензування провідними фахівцями та обговорення їх на засіданні редколегії.

Статті, не прйняті до друку або відхилені, авторам не повертаються та не рецензуються.

Публічність та доступ

Збірник зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних, та включений у міжнародних базах даних
Index Copernicus.
Наукові фахові видання
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
ResearchBib
CiteFactor
OUCI

Збірник має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації. Дозволяється повторне використання змісту Збірника у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Авторські права

За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Збірник дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей.

Вартість публікації

Безкоштовно.

Процес рецензування

До розгляду редакційна колегія приймає статті, що друкуються вперше, мають науковий характер та відповідають одному з тематичних напрямів журналу, мають позитивну рецензію.

Рецензування здійсьнюється наступним чном:

1. Головним редактором призначається рецензент за профілем дослідження зі складу редколегії.

2. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double - blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного).

3. Рецензент робить висновок про науковий рівень статті та надає рекомендації автору (публікувати статтю без змін; внести незначні зміни; внести значні зміни; відхилити статтю), про що відповідальний секретар повідомляє автору.

4. У разі виявлення зауважень, стаття направляється автору на доопрацювання. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки висновку про можливість публікації.

5. У разі не погодження з думкою рецензента, автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу.

6. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації з урахуванням висновків зовнішнього та внутрішнього рецензентів приймається на засіданні редакційної колегії, головним редактором та редакційною колегією в цілому. Після прийняття рішення про публікацію статті до друку, відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.

7. Кінцеве рішення про склад друкованих статей видання затверджується протоколом засідання Вченої ради Національної академії Національної гвардії України.

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати зауваження рецензентів.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Перевірка рукописів статей на академічний плагіат

Перевірка рукописів статей на академічний плагіат здійснюється за допомогою інтернет-системи «Unicheck» на основі внутрішньої бази документів Академії.

Під академічним плагіатом розуміють – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання (відповідно до ст. 69 Закону України «Про вищу освіту»).

Результати перевірки на академічний плагіат враховуються при прийнятті редколегією видання рішення про допущення рукопису статті до публікування. Рукописи з неприйнятним або низьким рівнем оригінальності не приймаються до розгляду, інші рукописи розглядаються редколегією відповідно до встановленої політики видання.

Плагіат є недопустимим. Рукописи, в яких виявлено плагіат або текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією назавжди або до усунення недоліків.

Інструкція для авторів

Стаття обов’язково повинна мати такі елементи:

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями;

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено статтю;

• формулювання мети статті (постановка завдання);

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

• висновки з поданого дослідження і перспективи подальших розробок у зазначеному напрямку;

перелік джерел посилання повинен включати не менш 10 джерел, які видані за останні 10 років.

 

До статті додають:

• документ про можливість відкритої публікації статті;

• відомості про автора (авторів) українською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює автор, телефон, e-mail, ORCID);

• назву, анотацію та ключові слова статті українською та англійською мовами. Якщо стаття написана українською мовою, то анотація англійською мовою має містити не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо стаття написана англійською мовою, то анотація українською мовою має містити не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова;

• окремим файлом подається переклад розширенорї анотації написаної англійською мовою  (не меньше 1800 знаків)  на українську мову;

• фотографії авторів в електронному вигляді на білому фоні у форматі .jpg.

Обсяг статті разом із списком використаних джерел та анотацією не повинен перевищувати  10 сторінок комп’ютерного набору формату А4 .

 

Вимоги до набору та оформлення статті.

 

Параметри сторінки.

Розміри полів (см): зліва – 2,5, справа – 1,5, зверху – 2,5, знизу – 2,5.

УДК – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення напівжирне, відступ абзацу 0,5 см.

Ініціали та прізвища авторів – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення напівжирне, відступ абзацу 0,5 см. 

Назва статті – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення напівжирне, літери прописні, вирівнювання по центру.

Анотація – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення курсив, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см, друкується мовою основного тексту статті.

Ключові слова – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення курсив, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см.

Текст статті – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення пряме, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см, міжрядковий інтервал – 1,5.

Формули набирають в редакторі MS Equation 3 із наскрізною нумерацією з правого краю сторінки.

У меню ”Размер→Определить” ввести такі розміри: ”Обычный” – 11 пт; ”Крупный индекс” – 8 пт; ”Мелкий индекс” – 7 пт; ”Крупный символ” – 14 пт; ”Мелкий символ” – 10 пт.

Забороняється використовувати для набору формул графічні об’єкти, кадри й таблиці.

Заголовок таблиці – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення курсив, вирівнювання по центру.

Рисунки та схеми мають бути обов’язково згрупованими та супроводжуватися підписами (кегль 12 пт, вирівнювання по центру). Не допускаються кольорові та фонові рисунки.

Перелік джерел посилання оформлюють згідно із ДСТУ 8302:2015 ” Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”.

Цитати автор обов’язково повинен звірити з першоджерелами і зробити посилання на них у квадратних дужках.

Рукопис має бути надрукований в одному примірнику на одному боці білого стандартного аркуша формату А4 (297 х 210 мм), кегль 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5.

На останній сторінці рукопису зазначають дату подання статті до редакції. Статтю власноручно підписує автор.

Разом із рукописом подають  файл статті обов’язково зазначають прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів)  (у форматах doc або docx).

 

Зміни у тексті та скорочення, що не впливають на зміст матеріалів, редколегія вносить без узгодження з автором.

Контакти

Адреса редакції: 61001, м. Харків, майдан Захисників України 3, Національна академія Національної гвардії України. тел./факс: (057) 732-75-12, Е-mail: mail@nangu.edu.ua;

тел.: (057) 739-26-68, (066) 057-89-40.

Листування з редакцією за адресою:
nov_nangu@ukr.net

Історія журналу

“Збірник наукових праць Військового інституту внутрішніх військ МВС України” заснований у 2003 році (засновник – Військовий інститут внутрішніх військ МВС України). У 2007 році в зв’язку зі зміною назви навчального закладу (засновника) на Академію внутрішніх військ МВС України змінена назва видання – “Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України”. У 2014 році у зв’язку зі зміною назви навчального закладу (засновника) на Національну академію Національної гвардії України змінена назва видання – “Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України” (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21024 – 10824 ПР від 22.09.2014 р.).

“Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України” внесено до Переліку наукових фахових видань України, галузь “Технічні науки” (наказ Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2016 р. № 515).

Видання індексуються наукометричною базою даних Index Copernicus (Польща) та бібліометричною платформою Google Scholar.

Періодичність видання – двічі на рік. Тираж 100 примірників.