DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/1/29/125696

ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ ІTS

V. P. Volkov, І. V. Gritsuk, Yu. V. Volkov

Анотація


Показані особливості проведення дистанційного діагностування технічного стану в системі інформаційного забезпечення життєвого циклу транспортного засобу.

Ключові слова


алгоритм; дистанційний моніторинг; умови експлуатацii; дiагностичнi засоби; блок управління; транспортний засіб

Повний текст:

PDF

Посилання


Особливості моніторингу і визначення статусу несправностей транспортного засобу у складі бортового інформаційно-діагностичного комплексу [Текст] / В. П. Волков, І. В. Грицук, А. П. Комов, Ю. В. Волков // Вісник Національного транспортного університету. – К. : НТУ, 2014. – Вип. 30. – С. 51–62.

Ахмедов, Т. Н. Основы системы контроля состояния транспортного средства в процессе выполнения перевозок [Текст] / Т. Н. Ахмедов, С. В. Жанказиев, А. Е. Финкель // Научные аспекты развития транспортно-телематических систем. – М. : МАДИ, 2010. – С. 138 – 164.

Интеграция технической эксплуатации автомобилей в структуры и процессы интеллектуальных транспортных систем [Текст] : монография / В. П. Волков, В. П. Матейчик, О. Я. Никонов и др.; под ред. В. П. Волкова. – Донецк : Ноулидж, 2013. – 398 с.

Ахмедов, Т. Н. Принципы определения статусов неисправностей в телематической системе контроля технического состояния автомобиля в реальном времени [Текст] / Т. Н. Ахмедов // Научные аспекты развития транспортно-телематических систем. – М. : МАДИ, 2010. – С. 165–180.

Організація технічної експлуатації автомобілів в умовах формування інтелектуальних транспортних систем [Текст] / В. П. Волков, В. П. Матейчик, П. Б. Комов та ін. // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2013. – № 29 (1002). – С. 138–144.

– (Серія “Автомобіле- та тракторобудування”).

Загальні принципи діагностування електронних систем керування автомобіля [Текст] : навч. посіб. / О. Ф. Дащенко, В. Г. Максимов, О. Н. Ніцевич та ін.; за ред. М. Б. Копитчука. – О. : Наука і техніка, 2012. – 392 с.

Hansen P., Wolfe B. Remote Diagnostics - the Next OEM Frontier // The Hansen Report on Automotive Electronics. Dec. 2003/Jan. 2004. Vol. 16, № 10. P. 1–3.

Головин, С. Ф. Технический сервис транспортных машин и оборудования [Текст] / С. Ф. Головин. – М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. – 288 с.

Технічний регламент віртуального підприємства з експлуатації автомобільного транспорту “ХНАДУ ТЕСА” (основні положення) [Текст] : твір наук.-практ. характеру / В. П. Волков, В. П. Матейчик, П. Б. Комов та ін.; заявник і патентовласник В. П Волков і ХНАДУ. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53291 від 24.01.2014; заявка від 22.11.2013 № 53603.

Інтелектуальні системи моніторингу транспорту [Текст] : монографія / В. П. Волков, В. П. Матейчик, П. Б. Комов та ін. – Х. : НТМТ, 2015. – 246 с.

Технічний регламент програмного продукту “Віртуальний механік «НАDI-12»” при реєстрації в ньому нового транспортного засобу [Текст] : наук. твір / В. П. Волков, П. Б. Комов, О. Б. Комов та ін.; заявник і патентовласник В. П. Волков. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47233 від 15.01.2013; заявка від 15.11.2012 № 47525.

Технічний регламент програмного продукту “Service Fuel Eco «NTU-HADI-12»” при звичайній роботі [Текст] : твір наук.-практ. характеру / В. П. Волков, В. П. Матейчик, П. Б. Комов та ін.; заявник і патентовласник В. П. Волков і ХНАДУ. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53292 від 24.01.2014; заявка від 22.11.2013 № 53604.

Технічний регламент і результати роботи інформаційного програмного комплексу (продукту) “MonDiaFor «HADI-15»” (monitoring, diagnosis, forecasting technical condition of the vehicle under ITS) при здійсненні моніторингу, діагностування, прогнозування параметрів технічного стану транспортного засобу в умовах інтелектуальних транспортних систем [Текст] : твір наук.-практ. характеру / В. П. Волков, І. В. Грицук, О. В. Предко та ін. – Заявка від 04.04.2016 № 64765.

Хендерсон, Б. OBD-II и электронные системы управления двигателем [Текст] : руководство / Б. Хендерсон, Дж. Хейнес // СПб. : Алфамер Паблишинг, 2011. – 248 с.

Волков, В. П. Система формирования оптимального температурного состояния двигателя и транспортного средства в условиях ITS: мониторинг, диагностирование и прогнозирование параметров [Текст] / В. П. Волков, И. В. Грицук // Инновации и исследования в транспортном комплексе : мат-лы ІІІ междунар. науч.-практ. конф. 4–15 июня 2015 г., Курган; в 2-х ч. – Курган : Курганский ин-т железнодорожного трансп., 2015. – Ч. 2. – С. 36–42.

Мониторинг, диагностирование и прогнозирование параметров технического состояния транспортных средств в условиях ITS [Текст] / А. В. Предко, Ю. В. Грицук, И. В. Грицук, В. П. Волков // Альтернативные источники энергии в транспортно-технологическом комплексе: проблемы и перспективы рационального использования : сб. науч. тр. по мат-лам ежегодных конф. – Воронеж, 2015. – Вып. 2. – С. 126–131.
Copyright (c) 2019 V. P. Volkov, І. V. Gritsuk, Yu. V. Volkov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР