DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/1/25/139500

ОЦІНЮВАННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБУ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ МЕТАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА В КАНАЛІ СТВОЛА

О. М. Kryukov, V. G. Mudrik

Анотація


У статті проведений аналіз джерел виникнення похибок засобу вимірювання швидкості руху метального елемента в каналі ствола. Встановлено зв’язок між характеристиками складових похибки і величинами, що на них впливають. Для кожного з джерел отримано вирази складових похибки засобу вимірювання. Запропонована узагальнена математична модель інструментальної похибки, наведено інтервальну оцінку меж її допустимих значень.


Ключові слова


відносна похибка; математична модель; стрілецька зброя; засіб вимірювання; швидкість руху

Повний текст:

PDF

Посилання


Серебряков, М. Е. Внутренняя баллистика [Текст] / М. Е. Серебряков – М. : Оборонгиз, 1949. – 469 с.

Голомбовский, А. К. Теория и расчет автоматического оружия [Текст] / А. К. Голомбовский. – Пенза : ПВАИУ, 1973. – 492 с.

Крюков, О. М. Перспективи експериментального визначення балістичних елементів пострілу [Текст] / О. М. Крюков, В. Г. Мудрик // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ. МВС. України, 2013. – Вип. 1 (21). – С. 21–24.

Лазерний допплерівський вимірювач швидкості руху метального елемента в каналі ствола [Текст] : пат.: 88172 Україна : МПК G 01 S 17/02 (2006.01) / Крюков О. М., Доля Г. М., Мудрик В. Г.; заявл. 10.06.13; опубл. 11.03.14; Бюл. № 5. – 8 с.

Крюков, А. М. Дифференциальная лазерная доплеровская анемометрия объектов со световозвращающей поверхностью [Текст] / А. М. Крюков, Г. Н. Доля, В. Г. Мудрик // Прикладная радиоэлектроника. – 2013. – Т. 12. – № 3. – С. 436–441.

Лазерний доплеровський засіб вимірювання швидкості руху метального елемента в каналі ствола: будова та оброблення вимірювальної інформації [Текст] / О. М. Крюков, Г. М. Доля, В. Г. Мудрик та ін. // Метрологія та прилади. – 2014. – Вип. 1 (45). – С. 151–154.

Михайлов, К. В. Экспериментальная баллистика. Приборы и методы баллистических измерений [Текст] / К. В. Михайлов. – София : ВТС, 1976. – 388 с.

Microwave measuring of projectile speed [Tекст] : пат. 2691761 США: МКИ G 01 S 13/58. / Smith J. N., Oak R., Tenn. – № 6088; claimed. 03.02.1948; published 12.10.1954, НКИ 342/105; 73/167. – 6 p.

Microwave – type projectile communication apparatus for guns [Tекст] : пат. 4457206 США: МКИ G 01 S 13/58; F 42 C 17/04. / Toulios P. P., Hartman K. – № 06/269,489; claimed 02.06.1981; published 03.07.1984, НКИ 89/14.5. – 37 p.

: Method and device for the determination of parameters of motion [Tекст] : пат. 0415906 Германия: МКИ G 01 S 13/58; G 01 P 3/66. / Reinhard, B., Bernhard Z. – № 19900809; claimed 09.08.1990; published 10.02.1993, НКИ G 01 S 13/58 F; G 01 P 3/66 B. – 8 p.

Крюков, О. М. Проблеми вимірювального контролю параметрів внутрішньобалістичних процесів [Текст] / О. М. Крюков, О. А. Александров // Збірник наукових праць ХУПС ім. І. Кожедуба. – Х. : ХУПС ім. І. Кожедуба, 2009. – Вип. 1(19). – С. 150–152.

Выгодский, М. Я. Справочник по высшей математике [Текст] / М. Я. Выгодский. – М. : АСТ: Астрель, 2006. – 991 с.

Высокоточный широкодиапазонный измеритель длины волны [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://solarlaser.com/ru/products/high-resolution-wavelength-meters/high-resolution-wide-range-wavelength-meter-model-shr-/. – Назва з екрана.

Гониометр-спектрометр [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rostest.ru/Goniometer%20spectrometer%20GS-2.php. – Назва з екрана.
Copyright (c) 2019 О. М. Kryukov, V. G. Mudrik

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР