DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/1/23/141133

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

S. P. Kolachov, D. О. Liulin, Yu. А. Maznychenko, О. Yu. Podolskyi, О. Yu. Iokhov

Анотація


Стаття присвячена визначенню можливості застосування технологій широкосмугового доступу в телекомунікаційних мережах спеціального призначення.


Ключові слова


технології широкосмугового доступу; мережі спеціального призначення; переваги; недоліки

Повний текст:

PDF

Посилання


Забезпечення національної безпеки України потребує розробки концепції мережецентричної війни [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://defpol.org.ua/site/index.php /en/arhiv/obonoglyad/6330-2011-07-12-11-28-01. – Назва з екрана.

Дружинін, С. В. Сучасний стан автоматизації управління військами в Збройних силах України [Текст] / С. В. Дружинін, О. К. Климович, О. Г. Саєнко // Системи озброєння і військова техніка : зб. наук. пр. – Полтава : Вид-во Військ. ін-ту телекомунікацій та інформатизації Нац. техн. ун-ту України “КПІ”, 2010. – № 1(21). – С. 60–62.

Косс, В. А. Інформаційна модель системи управління збройними силами як сучасний різновид стратегічного озброєння [Електронний ресурс] / В. А. Косс. – Режим доступу : http://www.immsp.kiev.ua/perspages/koss_va/publ/13_statya_rpu.pdf. – Назва з екрана.

Колачов, С. П. Анализ возможности применения технологии Long Term Evolution в телекоммуникационной сети специального назначения [Текст] / С. П. Колачов, Д. О. Люлин, О. Ю. Подольский // Наука и образование : науч.-практ. журн. Зап.-Казахстанск. аграрно-техн. ун-та им. Жангир Хана. – 2013. – № 4 (33). – С. 94–100.

Современные беспроводные сети: состояние и перспективы развития [Текст] / И. А. Гепко, В. Ф. Олейник, Ю. Д. Чайка, А. В. Бондаренко. – К. : ЕКМО, 2009. – 672 с.

Ткаченко, В. LTE в мире: ситуативный обзор [Текст] / В. Ткаченко // Сети и бизнес. – 2013. – № 4. – С. 48–57.

GSA confirms over 250 LTE networks now launched, http://www.gsacom.com/news/gsa_394.php.

The Evolution to LTE report (January 15, 2014) http://www.gsacom.com/news/statistics.
Copyright (c) 2020 S. P. Kolachov, D. О. Liulin, Yu. А. Maznychenko, О. Yu. Podolskyi, О. Yu. Iokhov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР