DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/1/23/141137

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СТІЙКОСТІ ТА ДИНАМІЧНОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ЦИСТЕРН У ДОРОЖНІХ УМОВАХ

V. V. Hlushchenko, М. А. Podrihalo, D. М. Кlets, Ye. О. Dubinin, D. V. Abramov, О. Yu. Serhienko

Анотація


Викладено порядок проведення та результати експериментальних досліджень параметрів руху автомобільних цистерн у дорожніх умовах з використанням мобільного реєстраційно-вимірювального комплексу. Визначено статистичний розподіл значень прискорень автомобільних цистерн, також отримано усереднений нормальний закон зміни кутових прискорень.


Ключові слова


автомобільна цистерна; мобільний реєстраційно-вимірювальний комплекс; стійкість; динамічність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бортницкий, П. И. Тягово-скоростные качества автомобилей [Текст] / П. И. Бортницкий, В. И. Задорожный. – К. : Вища школа, 1978. – 176 с.

Обеспечение безопасности движения автоцистерн на основе оптимизации конструкции кузова [Текст] / М. С. Высоцкий, Ю. М. Плескачевский, А. О. Шимановский, М. Г. Кузнецова // Механика машин, механизмов и материалов. – № 3–4. – Гомель : Изд-во БГУТ. – 2012. – С. 142–148.

Гаврилов, Э. В. Принципы разработки мобильных вычислительных комплексов [Текст] / Э. В. Гаврилов, О. П. Алексеев, О. П. Смирнов // Информационные технологии. – Х. : Магдебург; ХГПУ, 1999. – С. 139–141.

Система для визначення параметрів руху автотранспортних засобів при динамічних (кваліметричних) випробуваннях [Текст] : пат. 51031 Україна, МПК G01P 3/00 25.06.2010 / Подригало М. А., Коробко А. І., Клец Д. М., Файст В. Л. ; заявник та патентовласник Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – № u 2010 01136 ; заявл. 04.02.10 ; опубл. 25.06.10, Бюл. № 12.

Динамика автомобиля [Текст] : монография / М. А. Подригало, В. П. Волков, Д. М. Клец и др. ; под ред. М. А. Подригало. – Х. : Изд-во ХНАДУ, 2008. – 424 с.

Подригало, М. А. Экспериментальная оценка распределения ускорений при движении автомобилей в транспортном потоке [Текст] / М. А. Подригало, Д. М. Клец, В. Л. Файст // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту : наук.-вироб. зб. – 2011. – № 1(12). – С. 6–12.
Copyright (c) 2019 V. V. Hlushchenko, М. А. Podrihalo, D. М. Кlets, Ye. О. Dubinin, D. V. Abramov, О. Yu. Serhienko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР