DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2012/1/19/166047

ПРОГНОЗУВАННЯ БЕЗВІДМОВНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ МЕТОДАМИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДІВ

А. G. Pavlenko, R. A. Momot

Анотація


Стаття присвячена проблемі переведення літальних апаратів на експлуатацію за технічним станом. Запропоновано підхід до прогнозування безвідмовності бортового обладнання літальних апаратів у процесі експлуатації, у якому використані методи статистичного аналізу часових рядів. Наведено результати прогнозування параметра потоку відмов з використанням комбінованої моделі авторегресії та ковзного середнього.


Ключові слова


літальний апарат; безвідмовність; параметр потоку відмов; авторегресія; ковзне середнє.

Повний текст:

PDF

Посилання


Актуальні проблеми розвитку авіаційної техніки [Текст] : тези доповідей та виступів наук.-практ. конф. / М-во оборони України, М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ін-т, Держ. наук.-дослід. ін-т авіації. – К. : ДНДІА, 2010. – 120 с.

ГОСТ 24212:80. Система технического обслуживания и ремонта авиационной техники [Текст] : [действующий с 1981-01-07]. – М. : Гос. ком. СССР по стандартам, 1980. – 16 с.

Рабочая книга по прогнозированию [Текст] / Э. А. Араб-Оглы, И. В. Бестужев-Лада, Н. Ф. Гаврилов и др.; под ред. И. В. Бестужева-Лады. – М. : Мысль, 1982. – 430 с.

Хеннан, Э. Многомерные временные ряды [Текст] / Э. Хеннан; пер. с англ. А. С. Холево. – М. : Мир, 1974. – 576 с.

Андерсон, Т. Статистический анализ временных рядов [Текст] / Т. Андерсон; пер. с англ. И. Г. Журбенко и В. П. Носко. – М. : Мир, 1976. – 756 с.

Гаскаров, Д. В. Прогнозирование технического состояния и надежности радиоэлектронной аппаратуры [Текст] / Д. В. Гаскаров, Т. А. Голинкевич, А. В. Мозгалевский. – М. : Сов. радио, 1974. – 224 с.

Абрамов, О. В. Прогнозирование состояния технических систем [Текст] / О. В. Абрамов, А. Н. Розенбаум. – М. : Наука, 1990. – 126 с.

Журбенко, И. Г. Стохастическое моделирование процессов [Текст] / И. Г. Журбенко, И. А. Кожевникова. – М. : МГУ, 1990. – 148 с.

Тюрин, Ю. П. Анализ данных на компьютере [Текст] / Ю. П. Тюрин, А. А. Макаров. – М. : Инфра-М, 2003. – 544 с.

Боровиков, В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: для профессионалов [Текст] / В. Боровиков. – СПб. : Питер, 2003. – 688 с.
Copyright (c) 2019 А. G. Pavlenko, R. A. Momot

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР