DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2011/2/18/166223

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ МАШИН ІНЖЕНЕРНОГО ОЗБРОЄННЯ ШЛЯХОМ ОБРОБЛЕННЯ РОБОЧОЇ РІДИНИ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИМ ПОЛЕМ

D. V. Onoprеychuk

Анотація


Розглядається фізико-математична модель підвищення продуктивності машин інженерного озброєння шляхом оброблення робочої рідини електростатичним полем.


Ключові слова


машини інженерного озброєння; робоча рідина; електростатичне оброблення; поверхнево-активні речовини; об’ємний коефіцієнт корисної дії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лисіков, Є. М. Підвищення темпу інженерних робіт при виконанні службово-бойових завдань ВВ МВС України шляхом модернізації гідроприводу машин інженерного озброєння [Текст] / Є. М. Лисіков, Д. В. Онопрійчук // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Вип. 2. – Х., 2010. – С. 19–22.

Повышение ресурса технических систем путем воздействия электрическими и магнитными полями [Текст] / Е. Е. Александров, И. А. Кравец, Е. Н. Лысиков и др – Х. : НТУ “ХПИ”, 2006. – 544 с.

Косолапов, В. Б. Повышение эксплуатационной надежности гидроприводов строительных и дорожных машин при воздействии внешнего электрического поля на рабочую жидкость [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.05.04 / Косолапов Віктор Борисович. – Х., 1995.– 212 с.

Лысиков, Е. Н. Надмолекулярные структуры жидких смазочных сред и их влияние на износ технических систем [Текст] / Е. Н. Лысиков, В. Б. Косолапов, С. В. Воронин. – Х. : ЭДЭНА, 2009. – 274 с.

Лисіков, Є. М. Швидкість зносу спряжень в гідроприводах технічних систем при обробці робочої рідини електростатичним полем [Текст] / Є. М. Лисіков, Д. В. Онопрійчук // Механіка і машинобудування. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2010. – № 1. – С. 171–176.

Объемный гидропривод и гидропневмоавтоматика [Текст] : учеб. пособие / Г. А. Аврунин, И. В. Грицай, И. Г. Кириченко и др. – Х. : ХНАДУ, 2008. – 412 с.

Техническая диагностика гидравлических приводов [Текст] / Т. В. Алексеева, В. Д. Бабанская, Т. М. Башта и др. ; под общ. ред. Т. М. Башты. – М. : – Машиностроение, 1989. – 264 с.

Онопрейчук, Д. В. Вплив напруження електростатичного поля на товщину мастильної плівки в гідроприводі при граничному терті [Текст] / Д. В Онопрейчук // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Вип. 122. – Х. : УкрДАЗТ, 2011. – С. 282–288.

Ахматов, А. С. Молекулярная физика граничного трения [Текст] / А. С. Ахматов. – М. : Физматгиз, 1963. – 471 с.

Лысиков, Е. Н. Расчет толщины адсорбированных слоев молекул ПАВ на поверхностях трибосопряжений [Текст] / Е. Н. Лысиков, В. Б. Косолапов, С. В. Воронин // Автомобильный транспорт: сборник науч. тр. – Вип. 7–8. – Х. : ХНАДУ, 2001. – С. 95 – 99.

Матвеев, А. Н. Электричество и магнетизм [Текст] / А. Н. Матвеев. – М. : Высш. шк., 1983. – 463 с.

Адамчик, А. Жидкие кристаллы [Текст] / А. Адамчик, З. Стругальский: пер. с польского; под. ред. И. Г. Чистякова. – М. : Сов. радио, 1979. – 160 с.

Спосіб обробки рідких мастильних матеріалів [Текст] : патент UA № 83946, МКП7: С10N. № а 2007 01155. / Лисіков Є. М., Воронін С. В.; заявл. 15.02.07; опубл. 26.08.08, Бюл. № 16.

Матвеевский, Р. М. Температурная стойкость граничных смазочных слоев и твердых смазочных покрытий при трении металлов и сплавов [Текст] / Р. М. Матвеевский. – М. : Высш. шк., 1971. – 225 с.
Copyright (c) 2019 D. V. Onoprеychuk

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР