ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІСТА НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • V. Kоzlоv
  • Yu. Kоzlоv
  • I. Moshchenko
  • O. Novykova

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2020/1/35/207362

Ключові слова:

компетентнісний підхід, компетентність, компетенція, професійна діяльність, інформаційна технологія.

Анотація


Проаналізовано стан поширеної на Заході і поширюваної на пострадянському просторі концепції
компетентнісного підходу. Аналіз показав відсутність згоди у тлумаченні сутності
компетентнісного підходу, що обумовлює різнобій застосовуваних методів оцінювання та їх
результатів. Запропоновано ключові для компетентнісного підходу визначення: “компетентністьˮ,
“компетенціяˮ, “кваліфікаціяˮ, які відповідають спеціальним вимогам до наукових термінів, та
інформаційна технологія підтримки прийняття рішень за підсумками професійної діяльності
спеціаліста на прикладі фахівця правоохоронних структур.
Запропонована інформаційна технологія включає: формулювання чітких критеріїв встановлення
відповідності об’єкта порівняння визначеній моделі фахівця – професіограмі (переліку ознак
компетентностей і компетенцій) за методом приписування балів; оброблення персонограм кожного
з об’єктів порівняння (усереднення за експертами, розрахунок узагальненої характеристики);
складання ранжованого списку; подання його особі, яка приймає рішення щодо визначення
кваліфікаційного рівня об’єкта порівняння і його відповідності займаній посаді.
Отримані результати можуть бути використані в процесі подальших досліджень, спрямованих
на створення програмного виробу і втілення компетентнісного підходу в практику оцінювання
професійної діяльності з метою підвищення ефективності підготовки фахівців для Національної
гвардії України.

Посилання

Рекомендация 195. Рекомендация о развитии людских ресурсов: образование, подготовка

кадров и непрерывное обучение. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/normes/

documents/normativeinstrument/wcms_r195_ru.htm (дата звернення: 07.11.2019).

Куць В. Р., Столярчук П. Г., Друзюк В. М. Кваліметрія. Львів : Львів. політехніка, 2012. 256 с.

Про вищу освіту : Закон України від 05.09.2016 р. № 2145-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/1556-18 (дата звернення: 07.11.2019).

Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация.

Москва : Когито-Центр, 2002. 396 с.

Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. Западная философия образования.

XX век. Санкт-Петербург : РХГИ, 2004. 520 с.

Головань М. С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду. Вища освіта

України. 2008. № 3. С. 23–30.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності : постанова Кабінету

Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п

(дата звернення: 07.11.2019).

Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / за заг. ред.

О. І. Локшиної. Київ : К.І.С., 2004. 128 с.

Доброскок І. Моніторинг якості вищої освіти: дефінітивний аналіз. URL:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gvpkhdpi/2008_16/50-57.pdf (дата звернення: 07.11.2019).

Удосконалення системи моніторингу забезпечення якості вищої освіти України : зб. тез доп.

наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, квітень 2013 р. Дніпропетровськ : ДЗВО “НГУˮ, 2013. 369 с.

Міжнародні стандарти якості освіти. URL: http://uadocs.exdat.com/docs/index-70147.html (дата

звернення: 07.11.2019).

Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи термінотворення. Семантичні та

соціолінгвістичні аспекти. Київ : КМ Akademia, 2000. 218 с.

Стецюк Р. В. Основні підходи до визначення поняття “термін” у сучасній лінгвістичній науці.

Науковий вісник ДДПУ ім. І. Франка. Дрогобич, 2016. Т. 2. № 5. С. 112–116 (Серія “Філологічні

наукиˮ. “Мовознавствоˮ).

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2000. Мультимедиа-энциклопедия. Москва :

Сучасні інформаційні технології та телекомунікації у військовій справі

ISSN 2409-7470. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. 2020. Вип. 1 (35)

Кирилл и Мефодий, Большая Российская Энциклопедия, 2000. 2 CD ROM.

Ожегов С. И. Словарь русского языка. Москва : Русский яз., 1987. 797 с.

Магура М. И. Поиск и отбор персонала. Москва : Бизнес-школа “Интел-Синтезˮ, 2001. 272 с.

Спецслужби. Український мілітарний портал. URL: http://mil.in.ua/spetssluzhby (дата

звернення: 07.11.2019).

Отряды специального назначения. URL: http://truppen.ru/ (дата звернення: 07.11.2019).

Мотиваційний аспект проблеми відбору кандидатів для підготовки викладачів / Іохов О. Ю.,

Козлов В. Є., Оленченко В. Т., Юзьков І. О. Системи обробки інформації, 2010. Вип. 2 (83). С. 203–205.

Козлов Ю. В., Новикова О. О. Інформаційна технологія підтримки прийняття кадрових

рішень. Проблеми інформатизації: зб. тез доп. ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф., м. Київ, 12–13 груд.

р. Київ, 2018. С. 86–88.

DFD-диаграмма потоков данных. URL: http:// www.itstan ru/funk-strukt-analiz/dfd-diagrammapotokov-dannyh.html (дата звернення: 07.11.2019).

DFD методология. Нотация, принципы моделирования. URL: http://www.nazametku.com/dliaraboty/dfd (дата звернення: 07.11.2019).

Козлов В. Є., Оленченко В. Т., Юзьков І. О. Позамашинна інформаційна база системи

кадрового забезпечення вищого навчального закладу МВС України. Системи обробки інформації,

Вип. 6 (73). С. 180–183.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті