ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДСЬКОЇ МЕРЕЖІ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ ПІД ЧАС СПІЛЬНИХ ДІЙ СИЛ ОБОРОНИ

Автор(и)

  • S. Osipenko
  • O. Bondarenko
  • S. Pysarevskyi

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2020/1/35/207364

Ключові слова:

логістичне забезпечення, військові формування, складська мережа, вантажообіг складу, потреба одержувача вантажу, можливість постачальника, вартість монтажу.

Анотація

Формулюється оптимізаційна задача обґрунтування складської мережі логістичного
забезпечення військових формувань у змістовному та математичному вигляді для різних варіантів
вантажопотоків у системі “постачальник – склад – отримувачˮ на основі використання вартісних
показників. Пропонується метод та схема розв’язування сформульованої задачі.

Посилання

Про націонан льну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2469-19.

Порядок логістичного забезпечення сил оборони під час виконання завдань з оборони держави,

захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності : Постанова Кабінету Міністрів

України від 27.12.2018 р. № 1208. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1208-2018-%D0%BF.

Основні положення логістичного забезпечення Збройних сил України : Наказ МОУ від 11

жовтня 2016 р. № 522. URL: http://www.mil.gov.ua/ministry/normativno-pravova-baza/nakazi-ministraoboroni-ukraini/nakazi-ministerstva-oboroni-ukraini-za-2016-rik.html.

Романченко І. С., Шуєнкін В. О. Погляди на розвиток системи матеріально-технічного

забезпечення Збройних Сил України. Наука і оборона.2007. № 4. С. 22–27.

Голобородько М. Ю., Білєтов В. І., Галаган В. І. Формалізована модель матеріального

забезпечення військ (сил). Збірник наукових праць НУО України. Київ, 2014. Вип. 1 (50). С. 48–53.

Сучасні інформаційні технології та телекомунікації у військовій справі

ISSN 2409-7470. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. 2020. Вип. 1 (35)

Гурин М. О. Методика формування раціональної структури системи матеріального

забезпечення повітряного командування Повітряних Сил Збройних Сил України у повітряній

операції. Збірник наукових праць ХНУПС. Харків, 2017. № 2 (51). С. 35–39.

Ролін І. Ф., Морозов І. Є. Аналіз системи тилового забезпечення внутрішніх військ МВС

України. Честь і закон. 2011. № 2. С. 75–82.

Шмаков О. М., Ролін І. Ф., Морозов І. Є. Концептуальні положення теорії тилового

забезпечення угруповань Національної гвардії України. Збірник наукових праць ХУПС. Харків, 2015.

№ 3. С. 131–136.

Бондаренко О. Г. Державнн е управлінння логістинчним забезпенченням спільнин х дій сил безпеки

при реагуван нні на кризові ситуацінї, які загрожунють державнн ій безпеці: теорія, методолн огія та

практикн а : моногран фія. Харків : Фінарт, 2019. 309 с.

Бондаренко О. Г. Сутністн ь управлінння логістинчним забезпенченням спільнинх дій формуван нь СБО

під час кризовин х ситуацін й, що загрожунють державнн ій безпеці України. “Вчені запискинˮ Таврійсн ького

націонанльного універснитету. Київ. 2018. Т. 29 (68), № 1. С. 210–217 (Серія “Державне управлін нняˮ).

Бондаренко О. Г., Василеннко В. П. Модель оцінюванння діяльнон сті органів управлін ння

логістин чним забезпенченням спільнинх дій сил безпеки при реагуван нні на кризові ситуацін ї, що

загрожун ють державнн ій безпеці. “Вчені запискинˮ Таврійснького націонанльного універснитету. Київ.

Т. 29 (68), № 5. С. 228–236 (Серія “Державне управлін нняˮ).

Бондаренко О. Г., Білецькн ий О. В. Функції органів управлінння видів логістин чного забезпен чення

спільнин х дій сил безпеки при реагуван нні на кризові ситуацін ї. Держава та регіони. Запоріжн жя. 2018.

№ 4. С. 235–242 (Серія “Державне управлін нняˮ).

Бондаренко О. Г., Василеннко В. П. Показнинки ефекту діяльнонсті та вартостн і утриманн ня органів

управлінння логістинчним забезпенченням спільнинх дій сил безпеки під час реагуван ння на кризові

ситуацін ї. “Вчені запискин ˮ Таврійснького націонанльного універснитету. Київ. 2019. Т. 30 (69). № 1.

С. 132–139. (Серія “Державне управлін нняˮ).

Бондаренко О. Г. Модель синтезу раціонан льної організнаційної структунри органів державнн ого

управлінння логістинчним забезпенченням спільнинх дій сил безпеки при реагуван нні на кризові ситуацін ї

та її застосунвання на практицн і. Державнн е управлінння: удосконналення та розвитонк. 2019. № 3. URL :

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1409. DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.26.

Бондаренко О. Г., Бєлай С. В. Методолногічні основи досліджнення державнн ого управлін ння

логістин чним забезпенченням спільнинх дій сил безпеки при реагуван нні на кризові ситуацін ї. Державнн е

управлін ння: удосконналення та розвитонк. 2019. № 6. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1449.

Бондаренко О. Г. Концептнуальні положенння державнн ого управлін ння логістин чним

забезпенченням спільнинх дій сил безпеки під час реагуван ння на кризові ситуацін ї. Інвестинції: практикна

та досвід. 2019. № 13. С. 72–76.

Бондаренко А. Г., Осипенкно С. Н. Обосновнание решений в управлен нии логистин ческим

обеспечн ением совместнных действинй сил безопасн ности при реагиронвании на кризиснные ситуацин и.

Власть и обществно (история, теория, практикн а). Тбилиси. 2019. № 1 (49). Т. ІІІ. С. 211–223.

Алькема В. Г., Демиденко Е. С. Применение метода анализа иерархии при выборе города

размещения регіонального распределительного центра. Логистика: проблемы и решения : междунар.

науч.-практ. журн. 2011. № 1 (32). С. 48–58.

Кривещенко В. Аналіз систем розміщення складської мережі. Маркетинг в Україні. 2015. № 1

(88). С. 53–61.

Даншина С. Ю. Проблема размещения распределительного центра проекта развития.

Управління проектами та розвиток виробництва. 2016. № 3 (59). С. 50–54.

Гусев С. Проблемы определения местоположения склада. Логистика. 2011. № 2. С. 53–55.

Павловський І. В., Твердохлібов В. В., Башкиров О. М. Пропозиції щодо удосконалення

системи логістичного забезпечення Збройних Сил України. Озброєння та військова техніка. 2017. №

(13). С. 50–54.

Аналіз шляхів поліпшення складської логістики воєнного відомства / А. А. Рибидайло та ін.

Київ : Центр воєнно-стратег. дослідж. НУОУ ім. Івана Черняховського, 2016. С. 63–68.

Осипенко С. М. Оптимизационная модель выбора объектов поставок на логистическом

полигоне. Логистика: проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. 2011. № 2 (33). С. 48–53.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті