ОБҐРУНТУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІЛЬОВОГО КОМПОНЕНТА ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • Олексій Міршук

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2021/2/38/252158

Ключові слова:

компетентність, педагогічна компетентність, мотивація, цілепокладання

Анотація

У статті обґрунтовано значимість та необхідність оволодіння певною компетентністю з погляду на мотивацію та цілепокладання. Зокрема, зроблено акцент на формулювання цілей як високоавтоматизованої навички та однієї зі специфічних педагогічних компетентностей. У ході вивчення проблеми сформульовані завдання мотиваційно-цільового компонента. Завдання обґрунтовані, конкретизовані та розкриті в контексті проблематики статті, проаналізованих останніх досліджень і публікацій та відповідно до мети публікації.

Посилання

Міршук О. Є. Формування педагогічної компетентності у фахівців непедагогічних спеціальностей: понятійно-термінологічний аспект. Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. пр. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. Вип. ХХХVІІI. С. 183–198.

Смолінська О. Цілепокладання в культурно-освітньому просторі педагогічних університетів. Вища освіта України. 2013. № 3. С. 68−73.

Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Яковенко К. В. Інтегровані компоненти процесу адаптації студентів першого року навчання. URL: http://nauka.zinet.info/25/yakovenko.php.

Ібрагім Ю. С. Забезпечення мотиваційно-цільового компонента технології формування культури розумової праці студентів на основі ресурсного підходу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010. № 2. С. 60−64.

Курова Т. Г. ІКТ-компетентість студентів економічних спеціальностей. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Київ, 2012. № 6 (68). C. 370‒374.

Шарлович З. П. Технологія формування професійно-педагогічної компетентності медичних сестер сімейної медицини в процесі фахової підготовки. Магістр медсестринства. 2015. № 2 (14). С. 22–27.

Пригодій М. Запровадження рефлексивно-контекстного навчання як способу вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців у НУБіП України. Вища школа. 2014. № 8. С. 47–53.

Конопля А. И. Методологические принципы реализации компетентностного подхода в вузе. Высшее образование. 2015. №1. С. 103−108.

Васильев Л. И. Развивающийся образовательный процесс в вузе. Педагогика. 2013. № 1. С. 68−76.

Ветров Ю. П. Психолого-педагогическая подготовка преподавателей вуза к использованию методов интерактивного обучения. Высшее образование. 2012. № 5. С. 89−95.

Проблемы подготовки педагогов в условиях двухуровневой системы высшего профессионального образования : материалы круглого стола. Педагогика. 2012. № 1. С.74−78.

Ричи Ш. Управление мотивацией : учеб. пособие для вузов : пер. с англ. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 399 с.

Міршук О. Є. Мотиваційно-цільова складова формування педагогічної компетентності магістрів вищих військових навчальних закладів. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р. Чернігів, 2020. С. 267‒270.

Ліфарєва Н. В. Психологія особистості : навч. посіб. Київ : Центр навч. літ., 2003. 240 с.

Майборода В. Проблеми розвитку праксеологічних умінь майбутніх компетентних фахівців вищої школи України. Вища освіта України. 2012. № 4. С. 31−36.

Педагогика : учеб. пособие для студентов / под ред. Ю. К. Бабанского. Москва : Просвещение, 1983. 608 с.

Факторович А. А. Преподаватели и студенты вузов: новые роли и модели взаимодействия. Педагогика. 2013. № 6. С. 89−97.

Мацюк О. О. Посилення мотивації учіння засобами інформаційно-комунікаційних технологій як педагогічна умова формування професійної компетентності перекладача. Співвідношення та взаємозвʼязок національного і патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Хмельницький, 2010. № 55. С. 74−78.

Селевко Г. К. Технология саморазвития личности школьника. Воспитание школьников. 2002. № 4. С. 9–18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-01

Номер

Розділ

Статті